Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Hvordan bli født på ny

ved troen på Jesus Kristus

av Kjell Sørsdal Print  
21. jan 2005 23:28

Innledningsvis belyses det hva denne troen er gjennom brevene til Peter, Jakob (Jesu kjødelige bror) og Evangeliet etter Johannes. De belyser den sanne troen. Eller om du vil; troen på det vi tror på.

Peters første brev. Kapittel 1

Hilsen

1. Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever i fremmed land, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, 2 de som er utvalgt slik Gud Fader forut hadde bestemt, og *ved Ånden innviet til lydighet og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Måtte dere få nåde og fred i rikt mål!

(*Altså født på ny)

Et levende håp

3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! 4 Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere 5 som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende. 6 Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. 7 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. 8 Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham; ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord; 9 for dere når troens mål: frelse for sjelene.10 Denne frelse var det profetene grunnet på og utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få. 11 De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, siktet til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vitnet om hvordan Kristus skulle lide og deretter opphøyes i herlighet. 12 Det ble da åpenbart for dem at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den Hellige Ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er ting som selv engler gjerne vil se inn i.

Det er altså ingen selvfølgelighet at vi ser og skjønner dette som er skjult for englene i himmelen. Den Hellige Ånd må åpenbare det for oss. Hvis ikke er vi sjanseløse!

Dere skal være hellige

13 Spenn derfor beltet fast om livet, vær våkne, beredt i tanke og sinn! Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. 14 Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lyster dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. 15 Han som kalte dere, er hellig; så vær også dere hellige i all deres ferd. 16 For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. 17 Dere påkaller Gud som far, han som uten å gjøre forskjell dømmer enhver etter hans gjerninger; da må dere også leve i frykt den tid dere ennå er her som fremmede. 18 Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; 19 det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. 20 Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. 21 Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. 22 Ved å lyde sannheten har dere renset dere, så dere kan leve i oppriktig kjærlighet til brødrene. Elsk da hverandre inderlig og helhjertet! 23 Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord som er og blir. 24 For alt det som lever, er som gress, og all dets prakt som markens blomst. Gresset visner, og blomsten faller av, 25 men Herrens ord varer til evig tid. Dette er det ord som er forkynt for dere i evangeliet.

Vi leser altså her at; ”Jesus elsker vi, enda vi ikke har sett Ham, Han tror vi på enda vi ikke ser Ham.” Videre legger vi spesielt merke til vers 21 og utover.

Jakobs brev Kapittel 1

1. Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer som lever ute i fremmed land.

Tro i prøvelse og fristelse

2 Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. 3 For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. 4 Men utholdenheten må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe.

18 Av sin frie vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en første frukt blant dem han har skapt.

Hør Ordet og gjør etter det!

19 Dette må dere vite, mine kjære brødre: Enhver skal være snar til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint. 20 For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. 21 Legg da av alt urent og all ondskap, og ta villig imot det ord som er plantet i dere, og som har makt til å frelse deres sjeler. 22 Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. 23 For den som hører Ordet uten å gjøre etter det, han ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil: 24 Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. 25 Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, han blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Han skal være lykkelig i sin gjerning.

Jakobs brev Kapittel 2

Tro og gjerninger

14 Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, 16 og en av dere sier til dem: «Farvel, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? 17 Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død. 18 Noen kan si: «Den ene har tro, den andre har gjerninger». Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. 19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde ånder tror det – og skjelver! 20 Vet du ikke, du uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten gjerningene? 21 Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble erklært rettferdig? Han brakte jo sønnen Isak som offer på alteret. 22 Der ser du: Troen virket sammen med hans gjerninger, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. 23 Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt «Guds venn». 24 Dere ser altså at mennesket blir erklært rettferdig ved gjerninger og ikke bare ved tro. 25 Var det ikke slik med skjøgen Rahab også? Hun ble erklært rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut av byen en annen vei. 26 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.

Disse ord av Jakob kan muligens misforsåes og konfronteres med Paulus sine ord da han sier: ”Av nåde er vi frelst og ikke av gjerninger for at ingen skal kunne rose seg.” Her snakes det om to forskjellige gjerninger. De gjerninger som kommer inn under ”speiderløfte” og de gjerninger som Jesus har bedt oss om å utføre. Det snakkes også om at hvis du ikke har hjerte og troen med deg i dine gjerninger så kan du gjøre millioner av dem uten å bli frelst. Troen er død hvis du ikke elsker Jesus, holder Hans bud og gjør de gjerninger Han har pålagt oss. Vi vil jo feile hele veien når vi prøver å holde Hans bud og gjøre de gjerninger Han ber oss om, men et inderlig brennende ønske og en fast vilje må være til stedet sammen med et rent hjerte.

Mat. Kap. 22. fra vers 34:

De to store bud

Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. 35 En av de lovkyndige blant dem ville sette ham på prøve og spurte: 36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.»

Joh. Kap. 14 fra vers 15:

Løftet om Den Hellige Ånd

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. 19 Om en liten stund ser ikke verden meg mer. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» 22 Judas, ikke Iskariot, sier til ham: «Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden?» 23 Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Evangeliet etter Matteus, Kapittel 28 fra vers 16:

Misjonsbefalingen

16 Men de elleve disiplene drog til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Evangeliet etter Johannes Kapittel 3

3. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. 2 Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør, uten at Gud er med ham.» 3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» 4 «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus, «han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født?» 5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. 7 Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny. 8 Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden.» 9 «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. 10 Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? 11 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. 12 Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan kan dere da tro når jeg taler om de himmelske? 13 Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen, som er i himmelen. 14 Og likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen løftes opp, 15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

Nikodemus trodde altså at Jesus var sendt fra Gud, men rett etter at han gjør denne bekjennelsen for Jesus sier altså Jesus til ham at uten at han blir født på ny kan han ikke se Guds Rike. Det holdt ikke at Nikodemus trodde at Jesus var sendt fra Gud.

Døperen Johannes vitner om Jesus

22 Etter dette drog Jesus og hans disipler videre til Judea. Der ble han nå en tid sammen med dem og døpte. 23 Johannes døpte også, i Ainon ved Salim, der det var mye vann, og folk kom dit og ble døpt. 24 Dette var før Johannes ble kastet i fengsel. 25 Nå oppstod det en strid mellom disiplene til Johannes og en jøde om renselsen. 26 Disiplene gikk til Johannes og sa til ham: «Rabbi, den mannen som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, og som du vitnet om, han døper nå, og alle går til ham.» 27 Johannes svarte: «Et menneske kan ikke få noe, om det ikke blir gitt ham fra himmelen. 28 Dere er selv mine vitner på at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. 29 Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg over å høre brudgommens stemme. Denne glede er nå blitt min, helt og fullt. 30 Han skal vokse, jeg skal avta. 31 Han som kommer ovenfra, står over alle. Den som kommer fra jorden, er av jorden og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen, står over alle. 32 Han vitner om det han har sett og hørt, men ingen tar imot hans vitnesbyrd. 33 Den som har tatt imot hans vitnesbyrd, har stadfestet at Gud taler sant. 34 Han som Gud har utsendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål. 35 Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. 36 Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.»

Til slutt vil jeg stille noen spørsmål:

Kan vi tro på Jesus uten å elske Ham? Kan vi holde Hans bud uten å elske Ham. Kan vi gjøre de gjerninger Han ber oss å gjøre uten å elske Ham? Kan vi døpe noen til noe vi selv ikke er døpt til? Nei! For alt dette trenger vi Den Hellige Ånd for å gjøre.

Å tro Ham er å elske Ham, å elske Ham er å holde Hans bud, å holde Hans bud er også å gjøre de gjerninger Han har befalt oss å gjøre. Blant annet å døpe andre.

Du kan ikke elske Jesus uten å tro Ham selvfølgelig. Hvordan kan vi elske Jesus når vi ikke lar oss døpe? Vi kan altså umulig gjøre hans gjerninger uten å være døpt. Vi er uten gjerning, altså uten den troen vi treger for å bli født på ny. Vi er verken kalde eller varme. Vi er lunkne. Slik som Jesus vil spy ut av sin munn. Jesus ønsker altså å spy oss ut av sin menighet. Jesus er hode for menigheten og munnen sitter da i hodet.

I Norge tror ca 70 % på Gud. (Bibelens Gud). Ca 33 % tror at Jesus er frelseren. Jeg vet ikke, men det kan tenkes at enda færre tror at Jesus er Guds Sønn. Uansett så hadde sikkert 25 % vært nok til at vi ikke hadde hatt det Norge vi i dag opplever. Denne ”troen” holder altså ikke for den er død. Den har ikke gjerning. Altså et brennende ønske om å holde Jesu bud og å gjøre de gjerninger som han har befalt oss. Altså å elske Jesus. Eller om du vil; Elske din Gud av all din makt og all din forstand.

Paulus’ brev til galaterne Kapittel 5

Ånden og menneskenaturen

16 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. 17 For vår onde natur står med sitt begjær Ånden imot, og Ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil. 18 Blir dere drevet av Ånden, da er dere ikke under loven. 19 Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, 20 avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier 21 og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. 24 De som hører Kristus til, har korsfestet sin onde natur med dens lidenskaper og lyster. 25 Har vi fått livet ved Ånden, så la oss også leve ved Ånden. 26 La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi egger hverandre og blir misunnelige.

Hadde det vært nok med den tro som folk har i følge disse undersøkelsene så hadde vi hatt en Pinsebevegelse på over en million medlemmer og det som er understreket over hadde vært et unntak i stedet for en regel. Hele Norge hadde nærmest vært hakke før paradiset. Ringvirkninger av 1 million av 4 millioner nordmenn som var født på ny ville gitt det uthevede resultatet. Altså er ikke det å tro i seg selv nok til å bli født på ny. Det skal noe mer til.

Veldig kort hvis du har hoppet eller skannet deg gjennom artikkelen:

Hvis du tror så elsker du Jesus. Elsker du Jesus så har du et altoverskyggende ønske om å holde Hans bud og å gjøre de gjerninger som Han har pålagt oss. Da er du født på ny og vil få hjelp av Den Hellige Ånd.

Nå er jo Jesu kjærlighet til oss altoverskyggende så en bra regel er jo at du kan ikke gjøre noe for at Jesus skal elske deg mer og heller ingen ting for at Han vil elske deg mindre, men du elsker ikke Jesus mer en det menneske du elsker minst.

Selv om Jesus i utgangspunktet elsker oss og vil at et hvert menneske skal bli født på ny så er det ikke noe automatikk i dette at du bare ved å ”tro på Gud” i likhet med 70 % av Norges befolkning så vil du du bli født på ny.


Bror Kjell i all ydmykhet.


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
    Andre Artikler:
    Google search:
    Jan Einar Visnes
    Internett/Google
    Sponsorer: